De aanzegplicht van de werkgever

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd weet de werknemer vaak niet waar hij aan toe is. Om de werkgever te stimuleren de werknemer tijdig te laten weten of het dienstverband zal worden voortgezet, geldt sinds 1 januari 2015 de aanzegplicht.

Wanneer aanzeggen
De wet bepaalt dat de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (die van rechtswege eindigt) aan de werknemer moet laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt verlengd en onder welke voorwaarden dat zal zijn.

Let op: de aanzegplicht geldt als de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, maar ook als deze wel wordt verlengd!

De aanzegging dient schriftelijk te worden gedaan. Een aangetekende aanzegbrief met een ontvangstbevestiging geeft natuurlijk de meeste zekerheid, maar per email aanzeggen, mag ook.

Wanneer niet aanzeggen
Bij een arbeidsovereenkomst korter dan zes maanden, of wanneer in de arbeidsovereenkomst staat dat deze moet worden opgezegd, is aanzeggen niet nodig. Een andere uitzondering is de overeenkomst voor een betrekkelijke tijd, denk hier aan een overeenkomst ter opvulling van een zwangerschapsverlof. Tot slot gelden er ook uitzonderingen wanneer het gaat om een uitzendovereenkomst.

Gevolgen van niet aanzeggen
Als de werkgever niet op tijd voldoet aan de aanzegplicht, betekent dit niet dat de arbeidsovereenkomst zal doorlopen. Aanzeggen is tenslotte geen opzeggen. Dus, als in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat dat deze na zes maanden van rechtswege zal eindigen, dan zal de overeenkomst – ook zonder aanzeggen – op dat moment eindigen.

Een werkgever die niet op tijd aanzegt, is aan de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een maandloon. Heeft de werkgever twee weken te laat aangezegd, dan is een half maandloon verschuldigd.

Als de werkgever een aanzegvergoeding verschuldigd is, maar weigert te betalen, dan heeft de werknemer maar beperkt de tijd om een verzoekschrift bij de rechter in te dienen. Wanneer de werknemer niet binnen twee maanden na het einde van de overeenkomst een procedure is gestart, vervalt het recht om de aanzegvergoeding te vorderen.

Tot slot
De aanzegplicht is nog redelijk nieuw in het ontslagrecht. Voor zowel werkgever als werknemer is er vaak nog veel onduidelijk. Neem bij vragen gerust contact op met een van onze advocaten voor een vrijblijvend advies.