Heeft u gemeentegrond in gebruik?

Gemeentegrond of niet?

Een aantal gemeentes doet momenteel onderzoek naar het gebruik/bezit van gemeentegrond door mensen die hiervoor – volgens de gemeente – geen toestemming hebben gekregen. Deze mensen ontvangen dan een brief van hun gemeente, waarin de gemeente wijst op het – volgens de gemeente – onrechtmatig gebruik van de grond. De gemeente biedt dan vaak aan dat de bezitter/gebruiker deze grond kan huren of kopen. Het kan ook zijn dat de gemeente de grond terug wil hebben. Veel mensen hebben de grond echter al jarenlang in bezit en sommige mensen zijn zich er niet eens van bewust dat een deel van hun grond op papier – volgens het kadaster –gemeentegrond is. De vraag hoe deze mensen zich tegen de gemeente kunnen verweren.

Verjaring?

Voor de beantwoording van deze vraag is van belang of er een beroep kan worden gedaan op verjaring. Wanneer het beroep op verjaring slaagt, wordt de bezitter van de gemeentegrond eigenaar van deze grond. Er zijn twee soorten verjaring waarop een beroep kan worden gedaan.

Als eerste is er de zogenaamde verkrijgende verjaring. Op deze verjaring kan een beroep worden gedaan, wanneer de bezitter van de grond niet wist en ook niet kon weten dat hij geen eigenaar van de grond was. Kan de bezitter dit aantonen, dan is de verjaringstermijn tien jaar. De verjaringstermijn begint te lopen vanaf de dag nadat hij de grond in bezit kreeg.

Naast de verkrijgende verjaring is er ook de zogenaamde bevrijdende verjaring. In dat geval kan zelfs een gebruiker die wist dat de grond van de gemeente was, eigenaar van de grond worden. De gemeente moet namelijk binnen twintig jaar nadat de gebruiker de grond in bezit heeft genomen, actie ondernemen. Wanneer de gemeente dat binnen die termijn heeft nagelaten, wordt de bezitter automatisch eigenaar van de grond.

Het is vaak lastig om te bewijzen dat u al jarenlang (te goeder trouw) bezitter bent van de gemeentegrond. Wanneer de gemeente u wijst op het onrechtmatig gebruik van de grond, is het verstandig om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen en niet eerst zelf met de gemeente te gaan corresponderen of praten. Het komt namelijk nogal eens voor dat mensen in hun onervarenheid in hun communicatie met de gemeente woorden of termen gebruiken waarvan de gemeente meent die te kunnen gebruiken om de verjaringsregels te omzeilen.

Hebt u een brief van de gemeente ontvangen over gemeentegrond, belt u ons dan direct voor het maken van een afspraak, en communiceer helemaal niets naar de gemeente. U kunt natuurlijk ook naar een van onze gratis inloopspreekuren komen. Onze advocaten kunnen u vertellen of u wel of niet eigenaar van de grond bent geworden en vooral op welke manier u op de brief van de gemeente moet reageren. Indien nodig kunnen de advocaten u ook bijstaan in de procedure tegen de gemeente.