Het concurrentiebeding

Veel mensen onderschatten de consequenties van het tekenen van een concurrentiebeding. Een concurrentiebeding in uw arbeidsovereenkomst kan namelijk problemen opleveren bij het vinden van een nieuwe baan. In een concurrentiebeding is immers opgenomen dat u binnen een bepaalde regio en/of binnen een bepaalde periode niet bij een concurrent in dienst mag treden of niet uw werkzaamheden mag uitoefenen. Op het overtreden van het concurrentiebeding staat dan een forse boete. De vraag is dan of het overeengekomen concurrentiebeding geldig is.

Een concurrentiebeding is pas geldig wanneer het beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Het uitgangspunt is dat een concurrentiebeding alleen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mag worden overeengekomen.

Het is echter ook mogelijk om een concurrentiebeding overeen te komen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever moet dan wel schriftelijk motiveren waarom in dit geval een concurrentiebeding noodzakelijk is. Er moet dan sprake zijn van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Wanneer u van mening bent dat een concurrentiebeding u teveel belemmert in het vinden van een nieuwe baan, dan kan de rechter worden gevraagd om te beoordelen of het concurrentiebeding in uw geval wel redelijk is. De rechter kijkt dan onder andere naar het soort  werkzaamheden waar het beding betrekking op heeft, de regio waarbinnen het beding van toepassing is, de duur van het beding en de hoogte van de boete. Wanneer de rechter meent dat het beding onredelijk is, kan hij het beding vernietigen of matigen. Bij matiging van het beding moet u denken aan inperking van de regio en/of verkorting van de duur van het beding. De rechter kan daarbij ook de hoogte van de boete verlagen.

Heeft u een concurrentiebeding getekend en twijfelt u of het concurrentiebeding redelijk is, maakt u dan een afspraak met één van onze advocaten om het concurrentiebeding te laten beoordelen.