Kinderalimentatie 2015

Per 1 januari 2015 zal het aantal financiële regelingen voor kinderen worden verminderd. De volgende regelingen zullen vanaf 1 januari 2015 verdwijnen:

  •  de ouderschapsverlofkorting;
  • de aftrek voor het levensonderhoud van de kinderen;
  • de alleenstaande ouderkorting;
  • de aanvulling op het minimuminkomen voor alleenstaande ouders.

De tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) zal ook verdwijnen. Het budget van de WTOS zal vanaf 1 januari 2015 ten goede komen aan het kindgebonden budget. De tegemoetkoming ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) zal opgaan in de kinderbijslag.

Er zullen vanaf 1 januari 2015 nog vier regelingen overblijven, te weten:

  • de kinderbijslag;
  • het kindgebonden budget;
  • de combinatiekorting;
  • de kinderopvangtoeslag.

Het afschaffen van de fiscale aftrek voor de kosten van levensonderhoud van kinderen

Het afschaffen van de fiscale aftrek voor de kosten van levensonderhoud van kinderen betekent, dat vanaf 1 januari 2015 geen belastingvoordeel meer wordt gegeven voor de betaalde kinderalimentatie. Het afschaffen van dit voordeel heeft dus nadelige gevolgen voor degene die de kinderalimentatie betaalt.

De wijzigingen in het kindgebonden budget en de invoering van de alleenstaande-ouderkop

Naast het afschaffen van een aantal regelingen zal de regeling van het kindgebonden budget per 1 januari 2015 ook veranderen.

Wat verandert er?

Samenvattend komt de verandering erop neer dat alleenstaande ouders een verhoging van het kindgebonden budget krijgen, de zogenaamde alleenstaande-ouderkop. De maximale verhoging bedraagt € 3.050,00 per jaar. Vanaf een inkomen van € 19.767,00 wordt de hoogte van het kindgebonden budget en de alleenstaande-ouderkop telkens wat lager. Er bestaat geen recht op een kindgebonden budget (en dus ook niet op de alleenstaande-ouderkop), wanneer het vermogen hoger is dan € 82.093,00. Het vermogen van een eventuele partner telt hierin mee.

Minder kinderalimentatie?

De introductie van de alleenstaande-ouderkop kan grote gevolgen hebben voor de hoogte van de te betalen kinderalimentatie. Op 18 november 2014 heeft de expertgroep alimentatienormen (een commissie familierechters die richtlijnen opstelt over de wijze waarop alimentatie moet worden berekend) bekendgemaakt, hoe de wijziging van het kindgebonden budget in de berekening van  kinderalimentatie moet worden meegenomen. Kort gezegd komt het erop neer, dat het kindgebonden budget en de alleenstaande-ouderkop op de behoefte van het kind/de kinderen in mindering wordt gebracht. Dat kan betekenen dat er veel minder kinderalimentatie hoeft te worden betaald.

Het is zinvol om te laten onderzoeken of deze wijzigingen van invloed zijn op de hoogte van de kinderalimentatie die u moet betalen. Mocht dat het geval zijn, dan kan de rechter worden verzocht om de hoogte van de kinderalimentatie te wijzigen.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact met ons kantoor opnemen. U kunt natuurlijk ook langskomen op één van onze gratis spreekuren. Onze advocaten staan voor u klaar om u te adviseren.

Getagd met ,