Onderhoudsplicht stiefouder jegens kinderen ook bij samenwonen?

Een stiefouder heeft, op grond van het Burgerlijk Wetboek, net als de eigen ouders, de plicht om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud van een kind van degene met wie hij of zij getrouwd is. Deze onderhoudsplicht geldt in principe alleen als een van de eigen ouders van het kind is getrouwd of een geregistreerd partnerschap is aangegaan met die stiefouder én het kind tot het gezin van de stiefouder en de eigen ouder behoort. Deze verplichting eindigt als het huwelijk of het geregistreerd partnerschap van de stiefouder eindigt en ook zodra het kind om wie het gaat niet meer tot het gezin van de eigen ouder en de stiefouder behoort. De bijdrageplicht eindigt zodra het kind de leeftijd van 21 jaar bereikt. In maart 2014 heeft het Gerechtshof Den Haag bepaald dat, gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van samenwonen, gezinnen en relaties, het onder omstandigheden zo kan zijn dat een samenwonende stiefouder met wie geen huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan, toch onderhoudsplichtig is. Het hof heeft, onder verwijzing naar artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) overwogen dat deze verplichting van de stiefouder eerder kan worden aangenomen naarmate de samenleving langer duurt en meer tekenen van gezinsleven gaat vertonen. Er zijn enkele uitspraken bekend van lagere rechters die deze lijn ook al toegepast hebben. Deze lijn gaat verder dan de Nederlandse wet, die de onderhoudsplicht voor stiefouders beperkt tot die stiefouders met wie een huwelijk is gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan. De Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, heeft over deze kwestie nog niet geoordeeld. We moeten dus afwachten of de beslissing van het Gerechtshof Den Haag in stand blijft.
Het bovenstaande is van belang als ten behoeve van een kind een bijdrage moet worden vastgesteld in de onderhoudskosten. Dat leidt, omdat er steeds meer “samengestelde gezinnen “ bestaan, waarbij partners eerdere relaties hebben gehad en daaruit kinderen hebben, tot ingewikkelde alimentatieberekeningen. Daarbij worden dan niet alleen de inkomens van beide ouders, maar ook die van de nieuwe partner(s) betrokken. Herkent u zich in de hiervoor beschreven situatie, schroomt u dan niet en neemt u contact met ons op. Wij kunnen in een vrijblijvend gesprek uw omstandigheden met u doornemen en een inschatting maken van uw rechten of verplichtingen.

Getagd met , ,